Học Excel – Cách sử dụng hàm RANK trong EXCEL

Hàm RANK trong EXCEL dùng để sắp xếp vị trí và trả về thứ hạng cho giá trị trong Danh sách EXCEL. Trên thực tế, không cần dùng hàm RANK bạn có thể dùng thao tác Sắp xếp dữ liệu trong EXCEL, Sort dữ liệu DATA để có thể nhìn thấy chiều tăng dần hoặc giảm dần của giá trị trong Danh Sách, nhưng không thể nhìn thấy được thứ hạng của Giá trị đó trong Danh sách. Tuy nhiên, trong công việc cụ thể ngoài thực tế, đôi khi đòi hỏi bạn phải chỉ ra được thứ hạng của Giá trị trong Danh sách, hàm RANK trong EXCEL sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

1. Cú pháp hàm RANK trong EXCEL

RANK(number, ref, [order])

Trong đó:

  • Number: là giá trị cần xếp hạng trong khối
  • Ref: Khối Dữ liệu. (Danh sách)
  • Order: thứ tự sắp xếp.

order = 0 (hoặc không có tham số này) thì kết quả sắp xếp hiển thị Giá trị lớn đứng trước, nhỏ đứng sau.

order = 1 thì kết quả sắp xếp theo kiểu giá trị nhỏ đứng trước, lớn đứng sau.

Cú pháp này được áp dụng trên tất cả các phiên bản Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010

2. Chức năng của hàm RANK trong EXCEL

Hàm RANK trong EXCEL trả về thứ hạng của giá trị được sắp xếp trong danh sách.

3. Ví dụ về hàm RANK trong EXCEL

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau, yêu cầu Xếp thứ hạng cho học sinh trong lớp dựa vào điểm TB của học sinh.

(Sắp xếp theo kiểu giá trị lớn đứng trước, nhỏ đứng sau).

Hàm Rank trong Excel

Sử dụng hàm RANK trong EXCEL để xếp thứ hạng cho Học sinh dựa vào Điểm TB.

Để tìm được thứ hạng của học sinh dựa vào Điểm TB, ta áp dụng đúng theo cú pháp của hàm RANK để tìm kết quả cho ô G5 như sau:

G5 = RANK(F5,$F$5:$F$14,0)

Trong đó:

F5 là ô chứa giá trị cần xếp hạng (Trong trường hợp này giá trị ô F5 = 8.0)

$F$5:$F$14 là  Khối dữ liệu chứa điểm TB của cả lớp.

0: Kiểu xếp hạng, giá trị lớn đứng trước, nhỏ đứng sau.

Từ công thức của ô kết quả G5, Sao chép công thức cho các ô còn lại, ta thu được kết quả như sau:

Dùng Hàm RANK trong EXCEL để xếp thứ hạng

Kết quả Bảng xếp thứ hạng cho Học sinh trong lớp khi áp dụng hàm RANK trong EXCEL.

Từ bảng Dữ liệu thu được sau khi áp dụng hàm RANK, ta thấy kết quả được sắp xếp theo kiểu: Giá trị lớn đứng trước, giá trị nhỏ đứng sau. Bạn có STT là 10 có điểm Trung bình 8.4 Xếp thứ 1, vì có điểm TB cao nhất lớp.

Trường hợp này, không có học sinh nào có số điểm TB ngang nhau, chính vì thế sẽ có 10 thứ hạng khác nhau cho 10 học sinh trong lớp.

Vẫn áp dụng hàm RANK sắp xếp theo kiểu có thứ tự Order =0 , vào trường hợp trong lớp có nhiều học sinh có Điểm TB ngang nhau, hàm RANK sẽ sắp  xếp như thế nào?

Trường hợp đồng hạng, hàm RANK sẽ sắp xếp thứ hạng như thế nào?

Đôi khi bạn sẽ gặp trường hợp đồng thứ hạng. Hàm RANK() sẽ trả về cùng một thứ hạng cho giá trị lặp lại nhiều hơn một lần trong danh sách xếp hạng. Điều thú vị là trong trường hợp này, hàm RANK() sẽ giải quyết bằng cách bỏ qua giá trị thứ hạng tiếp theo. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng xét ví dụ trong hình dưới đây:

Hàm Rank trong Excel trường hợp đồng thứ hạng

Cách trả về giá trị thứ hạng khi dùng hàm RANK()  trong trường hợp đồng hạng

Trong trường hợp này: có 2 học sinh có Điểm TB là ngang nhau (8.0), hàm Rank sẽ xếp hai học sinh này đồng xếp thứ hạng là 3, hàm RANK() bỏ qua thứ hạng tiếp theo là thứ hạng 4.

Hi vọng rằng qua Bài viết này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về Cú pháp, chức năng của hàm RANK, đồng thời nắm rõ cách dùng hàm RANK để xếp hạng giá trị trong Danh sách dữ liệu Excel.

 

Comment :