Học Excel - Cú pháp và cách sử dụng của hàm MATCH và INDEX

Hàm MATCHHàm INDEX là 2 hàm trong Excel cơ bản thường được dùng vì được ứng dụng rất nhiều trong công việc ngoài thực tế  khi áp dụng tính toán trên bảng tính Excel.

Để ứng dụng linh hoạt những tính năng tuyệt vời  của hàm MATCHhàm INDEX trong EXCEL vào công việc ngoài thực tiễn, trong bài viết này HOCEXCEL.ORG sẽ trình bày chi tiết Cú pháp, chức năng và cách sử dụng của hai hàm MATCH và hàm INDEX trong EXCEL, kèm theo ví dụ minh họa cụ thể để các bạn có thể phân biệt và lựa chọn trong trường hợp nào ta nên sử dụng hàm MATCH, trong trường hợp nào ta nên sử dụng hàm INDEX và sự kết hợp giữa hàm MATCH hàm INDEX.

1. Hàm MATCH trong EXCEL

a.  Cú pháp của hàm MATCH

MATCH(lookup_value,lookup_array,[match_type])

Trong đó:

lookup_value: Giá trị đem dò ( Giống như lookup_value trong hàm Vlookup và Hlookup)

lookup_array: Mảng dò (Bảng dữ liệu dò)

match_type: Kiểu dò (Có thể có hoặc không ghi. Nếu không ghi trong Công thức thì giá trị mặc định sẽ nhận là 0)Match_type nhận 1 trong 3 giá trị:

1: Less than (Nhỏ hơn hơn giá trị đem dò)

0: Exact match (Dò chính xác)

-1:Greater than (Lớn hơn giá trị đem dò)

b. Chức năng của hàm MATCH trong EXCEL

Hàm MATCH trả về số thứ tự của giá trị đem dò trong Bảng dò.

c. Ví dụ về hàm MATCH trong EXCEL

Dựa vào Bảng Dữ liệu đã cho, yêu cầu Tìm số thứ tự của Tên Hãng xeSTT của Phân khối xe trong Bảng 1.

 

HAM-MATCH-TRONG-EXCEL

Áp dụng công thức của hàm MATCH cho ô kết quả D5 ta có:

D5 =MATCH(C5,$B$14:$B$16,0) = 2

Ở công thức trên:

C5: Là ô chứa giá trị đem dò (Suzuki)

$B$14:$B$16: Mảng dò (Từ ô B14 đến ô B16 trong Bảng Tên loại xe (Bảng 1) – Chính là mảng chứa 3 Giá trị {Honda, Suzuki, Yamaha} . Mảng dò phải để ở dạng giá trị tuyệt đối (F4)).

0: Kiểu dò chính xác.

Ta thấy kết quả trả về giá trị là 2, tức là Suzuki có STT thứ 2 trong mảng {Honda, Suzuki, Yamaha}.

Sao chép công thức xuống các ô còn lại, ta được kết quả như sau:

Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel

Áp dụng tương tự, Số thứ tự Phân khối trả về khi đem so với Bảng tên loại xe (Bảng 1) như sau:

Hàm MATCH trong Excel

Tại ô Kết quả F5, ta có: F5=MATCH(E5,$C$13:$E$13,0)

Trong đó:

E5 là giá trị đem dò (Tức 110 phân khối)

$C$13:$E$13: Mảng dò (Từ ô C13:E13, mảng chứa 3 giá trị phân khối {100,110,125})

0: Kiểu dò tìm chính xác.

Khi dò tìm Phân khối có giá trị 110 trong Bảng dò 1, ta thu được kết quả Phân khối có Giá trị 110 có STT thứ 2 trong mảng {100,110,125} trong Bảng dò 1.

Ở 2 ví dụ trên, mảng dò tìm đều chỉ có 3 giá trị, nhưng với những List  sản phẩm, hoặc List Mã Nhân viên… dài hàng trăm, hàng nghìn ta đều có thể dò tìm được vị trí của 1 Sản phẩm, 1 Mã nhân viên bất kỳ trong List đó nhờ vào việc áp dụng hàm MATCH trong EXCEL.

2. Hàm INDEX trong EXCEL

a. Cú pháp của hàm INDEX

INDEX(array,row_number, column_number) hoặc INDEX(Khối,m,n)

 

b. Chức năng của hàm INDEX

Hàm INDEX trả về giá trị của ô là giao của hàng m và cột n trong Khối (Khối này luôn để ở dạng giá trị tuyệt đối)

c. Ví dụ về hàm INDEX trong EXCEL

Dựa vào bảng Dữ liệu đã cho và Bảng Tên loại Xe. Yêu cầu Điền kết quả cho cột “Tên Xe“.

Hàm INDEX trong EXCEL

Sử dụng hàm INDEX để điền vào cột “Tên Xe” khi biết Tên Hãng và Phân khối xe

 

Từ bảng 1 ta thấy: Tên xe là ô giá trị giao giữa Tên HãngPhân Khối.

Ví dụ : Xe Dream có tên hãng là Honda và có phân khối là 110.

Để tìm tên xe có Nhãn hiệu Suzuki và có phân khối 110, Áp dụng công thức của hàm INDEX trong trường hợp này, Công thức hàm Index cho ô G5 sẽ là:

G5 =INDEX($C$14:$E$16,D5,F5)= Viva

Trong đó:

$C$14:$E$16: Khối giá trị (từ C14:E16 chứa tên xe nằm trong Bảng 1, và khối này để ở dạng Giá trị Tuyệt đối)

D5: chính là Số thứ tự hàng (Tên Hãng) khi đối chiếu xuống Bảng 1, đã tìm được ở ví dụ trên khi sử dụng hàm MATCH.

F5: Chính là STT cột Phân khối khi đối chiếu xuống Bảng 1.

Sao chép Công thức xuống các ô còn lại, ta thu được kết quả như sau:

HAM-INDEX-TRONG-EXCEL

Kết quả khi áp dụng hàm INDEX để điền giá trị cho cột Tên Xe

Ta có thể tìm được kết quả cho cột Tên Xe, khi lồng hàm MATCH trong hàm INDEX như sau:

Cách lồng hàm MATCH và INDEX

Kết quả thu được khi sử dụng Hàm MATCH và INDEX lồng nhau.

Hàm MATCH INDEX hay được sử dụng kết hợp lồng nhau, và được ứng dụng rất nhiều trong công việc thực tế. Hi vọng qua bài viết này các bạn có thể hiểu rõ được chức năng và cách sử dụng của hàm MATCHINDEX từ đó ứng dụng linh hoạt vào công việc thực tế khi tính toán trên bảng tính Excel.

 

Comment :