Học Excel - Tìm hiểu về hàm Dsum trong Excel

Ở các bài viết trước các bạn đã được tìm hiểu về hàm SUM, hàm SUMIF trong Excel. Trong bài viết này HOCEXCEL.ORG sẽ giới thiệu về cách sử dụng của hàm DSUM trong Excel

1. Cú pháp và chức năng của hàm DSUM trong Excel

Cú pháp: DSUM(database, field, criteral)

Trong đó:

database: Danh sách cơ sở dữ liệu bao gồm cả cột Tiêu đề

field: Địa chỉ của trường cần tính tổng

criterial: Điều kiện

Chức năng:Tính tổng những trường dữ liệu <Field> trong Danh sách cơ sở dữ liệu <Database> thỏa mãn điều kiện <Criterial>

2. Ví dụ về hàm DSUM trong Excel

Cho bảng Dữ liệu sau. Yêu cầu/: Tính tổng của nhân viên phòng Tài vụ có lương >=5.000.000 đồng.

 

Hàm Dsum trong Excel

Để tính được lương của những nhân viên phòng Tài vụ với vùng điều kiện B14:C15, ta áp dụng hàm Dsum trong trường hợp này để tính.

Công thức tại ô Kết quả E11 như sau:

E11 =DSUM($A$3:$D$9,C3,$B$14:$C$15)

Trong đó:

$A$3:$D$9: Là vùng Database bao gồm cả dòng Tiêu đề.

C3: Cột lương tháng.(Field)

$B$14:$C$15: Vùng điều kiện  (Criterial)

Kết quả như sau:

 

Hàm Dsum trong Excel

Hàm Dsum trong Excel

Comment :